CIW 4 1997-04 Informatievoorziening internationale fora

Het rapport geeft een overzicht van internationaal overleg over alle aspecten van integraal waterbeheer. Het overzicht is opgesteld om in beeld te brengen wat er internationaal speelt op de werkterreinen van de verschillende CIW-werkgroepen.

CIW heeft bij haar instelling uitgesproken dat informatie-uitwisseling over internationale aspecten van waterbeheer van groot belang is. Hierbij dient aandacht te zijn voor tweerichtingverkeer van informatie: van internationaal overleg naar regionale en nationale beleidmakers en -uitvoerders en omgekeerd. Dit rapport voorziet met name in de informatiestroom vanuit het internationaal overleg. Het vormt de eerste stap in de uitvoering van de taak van CIW VIII om in te vullen hoe binnen CIW structureel aandacht geschonken kan worden aan internationale onderwerpen die voor het integrale waterbeheer van belang zijn. Tot nu toe was er bij een aantal CIW-werkgroepen weinig tot geen structurele aandacht voor de internationale context. Ik spreek de hoop en verwachting uit dat de volgende stappen binnen afzienbare tijd ertoe leiden dat het voor de CIW-werkgroepen een tweede natuur wordt om zich ook internationaal te oriënteren en aldus een internationaal netwerk op te bouwen. Daarmee vinden internationale aspecten de plaats die hen toekomt in het integraal waterbeheer.