CIW 4 1996-12 Watersportinrichtingen

Directe aanleiding voor het opstellen van het rapport was het niet door gaan van het ontwerp Lozingenbesluit WVO watersportinrichtingen. Om het werk dat in het kader van de voorbereiding al was gedaan niet verloren te laten gaan en de uniformiteit bij de vergunningverlening te waarborgen is de onderhavige rapportage opgesteld. Het rapport bevat naast aspecten uit de ontwerp-amvb tevens een aantal nieuwe aanbevelingen. Deze zijn met name gericht op de meer diffuse vervuilingsbronnen.