CIW 4 1996-10 Afvalwaterproblematiek boom en vaste planten teelt

Door CIW/CUWVO VI is in november 1994 aan een subwerkgroep gevraagd om aanbevelingen op te stellen voor de vermindering van de emissies van verontreinigingen naar oppervlaktewater vanuit de teelt van bomen en vaste planten. Dit rapport past binnen een serie rapporten waarin voor alle agrarische sectoren aanbevelingen ter bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit wordt gegeven. Bovendien wordt in deze rapporten afstemming gezocht met het Meerjarenplan Gewasbescherming en zaken die binnen de Wet Milieubeheer geregeld worden.

Dit document was tot 1-1-2013 een aangewezen document in het kader van de regeling omgevingsrecht.