CIW 4 1995-10 Bestrijdingsmiddelenrapportage 1992-1993

In opdracht van werkgroep V van de CUWVO (thans CIW/CUWVO) is een inventarisatie uitgevoerd naar de metingen die waterkwaliteitsbeheerders in 1992 en 1993 hebben verricht naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewateren. Daarbij is tevens achtergrondinformatie opgevraagd over de uitgevoerde onderzoeken. De verzamelde meetcijfers zijn volgens de CUWVO toetsmethodiek getoetst aan de grenswaarde of het (indicatief) maximaal toelaatbaar risiconiveau ((i)MTR). Op basis van de meet- en toetsresultaten is een globaal landelijk beeld gegeven van de aanwezigheid van
bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewateren in 1992 en 1993. Waar mogelijk zijn ontwikkelingen in de oppervlaktewaterkwaliteit aangegeven. Met behulp van de achtergrondinformatie over de uitgevoerde onderzoeken is een relatie gelegd tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de aanwezigheid ervan in Nederlandse oppervlaktewateren. Geconstateerde ontwikkelingen in de oppervlaktewaterkwaliteit zijn in verband gebracht met de voortgang in de uitvoering van het Nederlandse bestrijdingsmiddelenbeleid. Daarnaast is aangegeven welke knelpunten de beschrijving van (ontwikkelingen in) de
oppervlaktewaterkwaliteit voor bestrijdingsmiddelen bemoeilij ken en daarmee de mogelijkheden tot evaluatie van de uitvoering van het bestrijdingsmiddelenbeleid op basis van meetcijfers beperken.
Tenslotte zijn aanbevelingen gegeven om geconstateerde knelpunten op te lossen.