CIW 4 1995-02 Afvalwaterproblematiek van melk(rund)veehouderijen

Bij het vaststellen van aanbevelingen voor de melk(rund)veehouderij dient rekening te worden gehouden met de volgende wetten: Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Bestrijdingsmiddelenwet, Wet op de waterhuishouding, Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming. Verder is de rioleringsverordening nog van toepassing op het lozen van afvalwater via de riolering. Door de Ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en LNV zijn beleidsnota's opgesteld die samen van invloed zijn op het milieubeleid voor deze sector.