CIW 4 1994-05 Levensmiddelenindustrie

Bij de ca. drieduizend bedrijven van de levensmiddelenindustrie komen door produkt- en grondstofverliezen nutriënten in het afvalwater terecht. Ook het gebruik van hulpstoffen en reinigingsmiddelen leidt tot de aanwezigheid van nutriënten in het afvalwater. In het Nationaal Milieubeleidsplan en de Derde Nota waterhuishouding zijn beleidsdoelstellingen geformuleerd voor de terugdringing van emissies van nutriënten. Deze doelstellingen gelden ook voor de levensmiddelenindustrie. In deze nota wordt daarom specifiek ingegaan op de omvang van de emissies van nutriënten vanuit de levensmiddelenindustrie en mogelijkheden voor terugdringing van de emissies.