CIW 4 1993-12 Afvalwaterproblematiek van de textielveredelingsindustrie

Bij uitvoering van de stoffenaanpak zullen de textielveredelingsbedrijven alle bij de veredeling gebruikte hulpstoffen moeten toetsen op milieubezwaarlijke eigenschappen. De als milieubezwaarlijk geclassificeerde hulpstoffen dienen vervangen te worden door hulpstoffen die niet bezwaarlijk zijn. Indien er geen vervangende produkten op de markt zijn, zal de emissie van deze produkten dienen te worden teruggedrongen met toepassing van de beste bestaande technieken (bbt). Indien het produkten betreft die slechts zijn toegelaten onder voorwaarde dat ze niet worden geloosd, zullen deze
afvalwaterstromen dienen te worden ingezameld en afgevoerd als chemische afval.