CIW 4 1993-04 Afvalwaterproblematiek van bloembollen en bolbloembedrijven

Tijdens de inventarisatie van gegevens bleek dat omtrent de diffuse emissies van bestrijdingsmiddelen en nutriënten vanuit de bloembollenteelt onvoldoende gegevens beschikbaar waren. Nagenoeg tegelijkertijd met de start van de werkzaamheden van de subwerkgroep is door het Hoogheemraadschap van Rijnland in samenwerking met het DLOStaringcentrum en het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek een onderzoek gestart naar deze ernissies. Om die reden is besloten om de rapportage van de subwerkgroep Bloembollenteelt te splitsen in een tweetal deelrapporten.