CIW 4 1993-02 Afvalwaterproblematiek van autowrakkeninrichtingen

Autowrakkeninrichtingen hebben naast een AW-vergunning in de meeste gevallen ook een Wvo-vergunning nodig. Autowrakkeninrichtingen zijn als Wvo-inrichtingen aangewezen, omdat deze bedrijven afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken. De direct en indirect lozende bedrijven dienen als aangewezen inrichting dan ook over een Wvo-vergunning te beschikken. Door CUWVO VI is een subwerkgroep ingesteld om een rapport voor autowrakkeninrichtingen op te stellen. De taakopdracht voor deze subwerkgroep bestaat concreet uit het opstellen van aanbevelingen voor de vergunningverlening en algemene regelgeving in het kader van de WVO. In dit rapport worden opslagterreinen voor voertuigen van domeinen ten aanzien van de afvalwaterproblematiek als autowrakkeninrichtingen beschouwd.