CIW 4 1992-04 Hemelwaterproblematiek bij houtimpregneerbedrijven aanvullende nota

Ten behoeve van de bescherming van de bodem moeten houtimpregneerbedrijven hun opslagterreinen voor verduurzaamd hout verharden. Deze maatregel is onderdeel van een onlangs door VROM uitgebrachte circulaire "Aanpassing Houtimpregneerbedrijven". Het van de verharde opslagterreinen afstromend hemelwater kan door contact met het verduurzaamd hout verontreinigd zijn met impregneermiddel en valt zodoende onder de werking van de WVO.

Om een inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid afstromend hemelwater is in dit rapport voor de drie soorten houtimpregneerbedrijven een gemiddeld "model-bedrijf' getypeerd. Daarnaast is, op basis van een door TNO in 1987 uitgevoerd praktijkonderzoek, een inschatting gemaakt van de concentraties aan verontreinigende stoffen in het afstromend hemelwater bij toepassing van de in 1987 gangbare ("conventionele") verduurzamingstechnieken.