CIW 4 1991-04 Waterverontreinigingsproblematiek bij het afspuiten van recreatievaartuigen

Bij conserveringswerkzaamheden aan schepen treedt verontreiniging van het oppervlaktewater en de waterbodem op. De waterbodem kan dermate ernstig verontreinigd raken, dat de baggespecie in een speciaal ingericht depot moet worden geborgen. Dat is de reden dat de CUWVO VI, de subwerkgroep stralen en conserveren van mobiele objecten heeft ingesteld, welke onder andere als taak heeft saneringsvoorsteiien te formuleren. Een een ander wordt weergegeven in een tweetal deelrapporten. In onderhavige deelrapportage komt met name het afspuiten van recreatievaartuigen aan de orde. In de andere deelrapportage komen de scheepswerven voor de beroepsvaart/grotere jachtwerven aan bod.