CIW 4 1989-04 Afvalwaterproblematiek bodemsaneringen

De subwerkgroep heeft, bij de uitwerking van deze taakopdracht, zich met name gericht op grondwater dat vrijkomt bij: ontgraving, verwijdering van verontreinigd grondwater, in situ reiniging en isolatie. In het algemeen geldt dat de aard van de op een bepaalde lokatie in het grondwater aangetroffen verontreinigingen nauw samenhangt met de aard van het ter plaatse bedreven (pr0duktie)proces. Afhankelijk van lokale omstandigheden als grondsoort en geohydrologische situatie zullen de stoffen in hogere- of lagere concentraties in het grondwater voorkomen. Niet alle verontreinigingsbronnen zijn echter even belangrijk of zullen in de toekomst even belangrijk worden. Daarom is getracht inzicht te krijgen in veel voorkomende- en minder veel voorkomende bronnen van verontreiniging aan de hand van uitgevoerde grondwatersaneringsprojekten en in de toekomst uit te voeren grondwatersaneringsprojekten.