CIW 4 1984-01 Stand still beginsel

In het IMP 1980-1984 wordt als eerste algemene uitgangspunt van het waterkwaliteitsbeleid genoemd “vermindering van de verontreiniging”. Zwarte-lijststoffen moeten zodanig worden aangepakt dat de vermindering leidt tot beëindiging van de verontreiniging (de zgn. direkte emissie-aanpak). Voor de overige stoffen geldt een vermindering van lozingen in samenhang met de na te streven waterkwaliteitsdoelstellingen (de zgn. waterkwaliteitsaanpak). Praktische uitwerking van het beginsel “vermindering van de verontreiniging” vereist een zo volledig mogelijke normstelling, zowel met betrekking tot de emissies als voor de waterkwaliteit. De normstelling is, aldus het IMP, momenteel nog verre van volledig. Om deze reden en ter voorkoming van het “opvullen van normen”, is het noodzakelijk tevens het stand-still beginsel als uitgangspunt voor het beleid t e hanteren.