CIW 4 1983-05 Aanbevelingen beoordeling presentatie waterkwaliteitsgegevens

De nota richt zich op de presentatievormen die samenhangen met de in het algemeen belangrijkste doelstellingen van het waterkwaliteitsonderzoek te weten het toetsen aan normen, het verkrijgen van een ruimtelijk beeld van de waterkwaliteit en het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van de waterkwaliteit in de tijd. In regionale rapporten zullen in vele gevallen verschillende aanvullende presentaties van belang zijn, zoals de beoordelingen volgens systemen op ecologische grondslag, de resultaten van water- en stoffenbalansen, het aangeven van gradiënten en het aangeven van grote lozingen e.d. In de nota worden deze presentaties buiten beschouwing gelaten.