CIW 5 2000-05 Normen voor het waterbeheer

‘Normen voor het waterbeheer’ geeft een uitgebreide toelichting op de grote diversiteit aan milieukwaliteitsnormen waar het zout- en zoetwaterbeheer mee te maken heeft. In dit document zijn de meest recente getalswaarden uit de nieuwe circulaires bij de Wet Bodembescherming verwerkt. Er wordt ingegaan op de Bodem Gebruiks Waarden, zoals die
in het kabinetsstandpunt over de Beleidsvernieuwing Bodemsanering (BEVER) zijn vastgelegd, en er zijn enkele correcties en wijzigingen op de normenbijlage van NW4 doorgevoerd. Deze zijn inmiddels vastgesteld in de ministerraad van 12 mei 2000. Daarmee geeft dit nieuwe document, ‘Normen voor het waterbeheer’, een uiterst actueel overzicht van de thans geldende milieukwaliteitsnormen.