CIW 5 1992-03 Landelijke watersysteemrapportage 1992

Deze ontwikkeling was voor de CUWVO aanleiding om de opzet van de landelijke rapportage waterkwaliteit aan te passen in de richting van een meer integrale rapportage. De eerste stap werd vorig jaar gezet, toen de compartimenten zwevend stof en waterbodem aan de rapportage werden toegevoegd. In de huidige rapportage wordt deze lijn doorgezet door niet meer alleen over de fysisch-chemische kwaliteit te rapporteren, maar ook aandacht te schenken aan ecologische waterkwaliteitsbeoordeling. In volgende rapportages zal de verbreding met gegevens over oppervlaktewaterkwantiteit en over grondwater, en het integrale karakter van de rapportage verder vorm worden gegeven. Om de meer integrale benadering duidelijk tot uiting te brengen is de naam van de rapportage omgezet naar ’Landelijke watersysteemrapportage’.