Paragraaf Waterbodemimmissietoets

De paragraaf waterbodemimmissietoets van het Handboek Immissietoets gaat over potentiële lozingen vanuit de waterbodem die als gevolg van een vergunningplichtige ingreep of een projectplan in het watersysteem ontstaan.

In de Waterbodemimmissietoets wordt getoetst of de waterkwaliteit als gevolg van de (potentiële) lozing vanuit de waterbodem voldoet aan het geen achteruitgangsprincipe van de Kaderrichtlijn water.

De waterbodemimmissietoets start met het toetsen aan twee criteria:

  1. is de waterbodemkwaliteit na de ingreep gemiddeld boven de interventiewaarde
  2. Is de waterbodemkwaliteit na de ingreep slechter dan voorheen
De uitkomst van de waterbodemimmissietoets wordt door de initatiefnemer opgenomen in een projectplan of aanvraag watervergunning, of maatwerk. Vervolgens zal het bevoegd gezag dit beoordelen.

Niet van toepassing op grond of bagger

Het gaat bij de waterbodemimmissietoets niet om het beoordelen van effecten van het toepassen of verspreiden van grond of bagger in oppervlaktewateren. Hiervoor is het Besluit Bodemkwaliteit het wettelijke kader.

Tool en Handreiking waterbodemimmissietoets

Rijkswaterstaat heeft een tool en een handreiking ontwikkeld waarmee de waterbodemimmissietoets (actuele versie IPLO) uitgevoerd kan worden. Elk jaar zorgt RWS voor een actuelere versie met de meest recente normen, waterkwaliteitsgegevens en beleidsontwikkelingen.

Waar en waarvoor gebruiken

De Waterbodemimmissietoets kan gebruikt worden voor rijkswateren en regionale wateren. De tool kan benut worden voor het:
  • bepalen welke stoffen aanvullend op het standaardstoffenpakket gemeten moeten worden omdat ze meegenomen moeten worden in de Waterbodemimmissietoets;
  • bepalen voor welke stoffen voldaan wordt aan de twee criteria en waarvoor dus de waterbodemimmissietoets uitgevoerd moet worden;
  • uitvoeren van de waterbodemimmissietoets voor de stoffen die voldoen aan de twee criteria;
  • bepalen van effecten van mitigerende maatregelen als voor een stof niet voldaan wordt.