Waterbodemimmissietoets

Sinds 2011 is het Handboek Immissietoets (vernieuwd in 2016) van kracht voor zowel het Rijk als de Waterschappen. Het Handboek is een BBT document waaraan vergunningaanvragen van van (in)directe lozingen op het oppervlaktewater van zowel de rijkswateren als de regionale wateren moeten worden getoetst en geeft de uitgangspunten weer waar zowel een initiatiefnemer als het Bevoegd gezag aan gehouden is.

De paragraaf waterbodemimmissietoets van het Handboek Immissietoets gaat over potentiële lozingen vanuit de waterbodem die als gevolg van een vergunningplichtige ingreep in het watersysteem wordt blootgelegd. Het gaat hierbij niet om het beoordelen van effecten van het toepassen of verspreiden van grond of bagger in oppervlaktewateren, hiervoor is het Besluit Bodemkwaliteit het wettelijke kader. In de Waterbodemimmissietoets wordt getoetst of de waterkwaliteit als gevolg van de (potentiële) lozing vanuit de waterbodem voldoet aan het geen achteruitgangsprincipe van de Kaderrichtlijn Water.

De waterbodemimmissietoets start met het toetsen aan twee criteria:

  1. heeft de waterbodem na ingreep een kwaliteit welke gemiddeld boven de interventiewaarde is?
  2. Is de waterbodemkwaliteit na ingreep slechter dan voorheen.
De uitkomst van de waterbodemimmissietoets wordt opgenomen in een projectplan dan wel watervergunning en zal door Bevoegd Gezag beoordeeld dienen te worden.
Rijkswaterstaat heeft een tool en de Handreiking waterbodemimmissietoets (pdf, 478 kB) ontwikkeld waarmee de waterbodemimmissietoets uitgevoerd kan worden voor zowel Rijkswateren en regionale wateren. De tool kan benut worden voor het:
  • bepalen welke stoffen aanvullend op het standaardstoffenpakket gemeten dienen te worden omdat ze meegenomen dienen te worden in de Waterbodemimmissietoets;
  • bepalen voor welke stoffen voldaan wordt aan de twee criteria en waarvoor dus de waterbodemimmissietoets uitgevoerd moet worden;
  • uitvoeren van de waterbodemimmissietoets voor de stoffen die voldoen aan de twee criteria;
  • bepalen van effecten van mitigerende maatregelen indien voor een stof niet voldaan wordt.
Elk jaar zorgt RWS voor een nieuwe versie welke actueel is en de meest recente normen, waterkwaliteitsgegevens en beleidsontwikkelingen. De tool kunt bij helpdesk Water aanvragen.