Raffinaderijen

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies gepubliceerd op 28 oktober 2014 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Toepassingsgebied

De BBT-conclusies voor raffinaderijen dekt categorie 1.2 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies.

Het gaat om de activiteiten van de aardolie raffinage en de zuivering van aardgas.

Wat betreft de aardolieraffinage gaat de BREF in op ongeveer 20 deelprocessen. Deze deelprocessen staan in de scope. Het deelproces stoomkraken staat in de BREF organische bulkchemie.

Met aardgasraffinaderijen wordt eigenlijk bedoeld installaties voor de zuivering van aardgas. Het gaat
hierbij om aardgas ontdoen van onzuiverheden als SO2, CO2 en H2S.

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


raffinaderij

Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.