Waterbodemimmissietoets

Sinds 2011 is het Handboek Immissietoets (vernieuwd in juli 2020) van kracht voor zowel het Rijk als de waterschappen.

Handboek Immissietoets

Het Handboek Immissietoets (pdf, 2.9 MB) is een BBT document waaraan vergunningaanvragen van (in)directe lozingen op het oppervlaktewater van zowel de rijkswateren als de regionale wateren moeten worden getoetst. De initiatiefnemer levert de gegevens aan en voert deze toets uit. Het is de taak van het bevoegd gezag om die gegevens vervolgens te beoordelen voordat bijvoorbeeld een vergunning kan worden verleend.

Paragraaf waterbodemimmissietoets

De paragraaf waterbodemimmissietoets van het Handboek Immissietoets gaat over potentiële lozingen vanuit de waterbodem die als gevolg van een vergunningplichtige ingreep of een projectplan in het watersysteem ontstaan. Het gaat hierbij niet om het beoordelen van effecten van het toepassen of verspreiden van grond of bagger in oppervlaktewateren, hiervoor is het Besluit Bodemkwaliteit het wettelijke kader. In de Waterbodemimmissietoets wordt getoetst of de waterkwaliteit als gevolg van de (potentiële) lozing vanuit de waterbodem voldoet aan het geen achteruitgangsprincipe van de Kaderrichtlijn water.

De waterbodemimmissietoets start met het toetsen aan twee criteria:

  1. is de waterbodemkwaliteit na de ingreep gemiddeld boven de interventiewaarde
  2. Is de waterbodemkwaliteit na de ingreep slechter dan voorheen
De uitkomst van de waterbodemimmissietoets wordt opgenomen in een projectplan of watervergunning. Vervolgens zal het bevoegd gezag dit beoordelen.

Tool en Handreiking waterbodemimmissietoets

Rijkswaterstaat heeft een tool en de Handreiking waterbodemimmissietoets (pdf, 478 kB) ontwikkeld waarmee de waterbodemimmissietoets uitgevoerd kan worden voor rijkswateren en regionale wateren. De tool kan benut worden voor het:
  • bepalen welke stoffen aanvullend op het standaardstoffenpakket gemeten moeten worden omdat ze meegenomen moeten worden in de Waterbodemimmissietoets;
  • bepalen voor welke stoffen voldaan wordt aan de twee criteria en waarvoor dus de waterbodemimmissietoets uitgevoerd moet worden;
  • uitvoeren van de waterbodemimmissietoets voor de stoffen die voldoen aan de twee criteria;
  • bepalen van effecten van mitigerende maatregelen als voor een stof niet voldaan wordt.
Elk jaar zorgt RWS voor een nieuwe actuelere versie met de meest recente normen, waterkwaliteitsgegevens en beleidsontwikkelingen. De tool kunt u bij de Helpdesk Water aanvragen.