Watertoets en oppervlaktewater

Bij bestemmingsplannen of structuurvisies wordt een watertoets uitgevoerd. Dit is wettelijk verplicht. Tijdens het opstellen van de structuurvisie of het bestemmingsplan vindt overleg plaats met de waterbeheerder(s). Dit om het waterbelang goed mee te kunnen nemen in de planvorming.

Water is een belangrijk aspect

De hoogwatersituaties  en verdrogingsverschijnselen van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat water een belangrijk aspect is bij ruimtelijke ordening. Daarom moet water tijdig meegenomen worden in ruimtelijke plannen.

Ook vraagt klimaatverandering om ruimtelijke aanpassingen. Denk hierbij aan zeespiegelstijging, hogere afvoeren van rivieren en hevige regenbuien en perioden van droogte.

Watertoets

Bij structuurvisies en bestemmingsplannen is het wettelijk verplicht om de gevolgen voor water af te wegen via de watertoets. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moeten planners rekening houden met waterhuishoudkundige eisen op korte en lange termijn.

Het proces van de watertoets voorziet erin dat rekening wordt gehouden met de eisen zoals die vanuit het waterbeheer worden gesteld. Dit is niet alleen van belang voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem. Het is ook belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat er problemen met water ontstaan nadat men heeft gebouwd.

Vertaling in structuurvisie / bestemmingsplan

Tenslotte moet men in de waterparagraaf van zowel structuurvisies, bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen verantwoorden hoe het plan rekening houdt met:

  • waterkwantiteit
  • waterkwaliteit
  • oppervlaktewater
  • grondwater
  • afvalwater
  • de landschappelijke aspecten van water