Inerte goederen

Voor op- en overslag van inerte goederen gelden andere maatregelen dan voor op- en overslag van overige (dus niet-inerte) goederen. Dit is in het Activiteitenbesluit vastgelegd.

Deze pagina geeft een overzicht van de artikelen waarmee het begrip "inerte goederen" in het Activiteitenbesluit is gedefinieerd. De Activiteitenregeling bevat een lijst van goederen die in elk geval inert zijn. De juridische definitie staat in het besluit.

Een andere pagina gaat uitgebreid in op de werkingssfeer van de diverse paragrafen van het besluit over op- en overslag van goederen.

In elk geval inert

Inerte goederen zijn goederen die geen bodembedreigende stoffen, gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen zijn. Een bodembedreigende stof is een stof die de bodem kan verontreinigen volgens het stoffenschema in bijlage 2 bij deel 3 van de NRB.

Artikel 3.39 van de Activiteitenregeling bevat de volgende lijst van goederen die in elk geval als inert kunnen worden beschouwd, mits geen verontreiniging met bodembedreigende stoffen heeft plaats gevonden:

 1. bouwstoffen zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit, die toepasbaar zijn binnen dat besluit, anders dan IBC-bouwstoffen als bedoeld in dat artikel
 2. grond en baggerspecie als bedoeld in artikel 39 van het Besluit bodemkwaliteit
 3. A-hout en ongeshredderd B-hout
 4. snoeihout
 5. banden van voertuigen
 6. autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf
 7. straatmeubilair
 8. tuinmeubilair
 9. aluminium, ijzer, roestvrij staal
 10. kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of drukinkt, gewasbeschermingsmiddelen of gevaarlijke stoffen
 11. kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papier-loodkabels en papiergeïsoleerde grondkabels
 12. papier en karton
 13. textiel en tapijt, en
 14. vlakglas

Indicatieve lijst

Naast deze wettelijk aangewezen groep goederen biedt Kenniscentrum InfoMil een indicatieve lijst met goederen die mogelijk ook inert zijn.

Definitie

Artikel 1.1 van het Activiteitenbesluit geeft de volgende definitie:

 • Inerte goederen: goederen die geen bodembedreigende stoffen, gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen zijn.

Verder definieert artikel 1.1 van het Activiteitenbesluit de begrippen als volgt:

 • Bodembedreigende stof: Stof die blijkens het stoffenschema, bedoeld in bijlage 2 bij deel 3 van de NRB, de bodem kan verontreinigen.
 • Gevaarlijke stoffen: Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgends de ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code.
 • CRM-stoffen: Stof of preparaat die volgens bijlage I bij Richtlijn nr. 67/548/EEG geclassificeerd is als kankerverwekkend categorie 1 of 2 of als mutageen categorie 1 of 2 als <voor de voortplanting giftig> categorie 1 of 2.Bodembedreigende stof

Activiteitenbesluit, artikel 1.1

bodembedreigende stof: stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3 van de NRB, en stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen verontreinigen

Toelichting

De bodembedreigendheid van een stof is af te leiden uit het Stoffenschema van de NRB (zie bijlage 2 deel 3 van de NRB). In het algemeen geldt dat stoffen binnen een bedrijfsmatige activiteit bodembedreigend zijn, tenzij het tegendeel is bewezen. In gezamenlijk overleg tussen bedrijf en bevoegd gezag kan per stof worden vastgesteld of er feitelijk sprake is van een bodembedreigende situatie.

CMR-stoffen

Activiteitenbesluit, artikel 1.1

CMR-stof: stof of preparaat die volgens bijlage I bij Richtlijn nr. 67/548/EEG geclassificeerd is als Kankerverwekkend categorie 1 of 2 of als Mutageen categorie 1 of 2 of als «Voor de voortplanting giftig» categorie 1 of 2.

Toelichting

Aangezien de ADR-indeling uitgaat van acute effecten - en niet van gezondheidseffecten op de langere termijn - kunnen CMR-stoffen in allerlei ADR-klassen voorkomen, of zelfs helemaal niet ADR-geclassificeerd zijn.