Energie efficientie

De Europese Commissie heeft de BREF energie efficiëntie vastgesteld in 2009. Het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Toepassingsgebied

IPPC-installaties behalve installatie die vallen onder het systeem van Emissiehandel. Op basis van de Richtlijn industriële emissies kunnen lidstaten ervoor kiezen om geen voorschriften over energie-efficientie op te leggen voor verbrandingseenheden of andere eenheden die ter plaatse kooldioxide uitstoten. In Nederland is deze bepaling geïmplementeerd in het Besluit omgevingsrecht.

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.