Geen verontreinigingsheffing voor overheden

Vraag

Hoe verhoudt art. 7.2, lid 3, sub b Waterwet zich tot art. 7.8, lid 1, sub Waterwet? In het eerst genoemde artikel is opgenomen dat de beheerder van een riolering aan de heffing kan worden onderworpen. In het tweede artikel is opgenomen dat lozingen die plaatsvinden met behulp van een vuilwaterriool van verontreinigingsheffing zijn vrijgesteld.
Is een lozing vanuit een gemeenteriool (riooloverstort) op rijkswater niet van de verontreinigingsheffing vrijgesteld en eenzelfde lozing op regionaal oppervlaktewater wel?

Antwoord

Riolering is de algemene term voor alle voorzieningen voor het beheer van afvalwater. Riolering omvat dus:

  • vuilwaterriolering,
  • hemelwaterriolering en
  • drainage (ontwateringsstelsels).

Lozingen via de vuilwaterriolering zijn vrijgesteld van de verontreinigingsheffing - zowel die van het Rijk als die van het waterschap. Deze vrijstelling is bij amendement ingevoegd. In de kamerstukken is niet toegelicht hoe de vrijstelling voor lozingen vanuit vuilwaterriolen zich zou verhouden tot de aanwijzing van de belastingplichtige in artikel 7.2 Waterwet. Een grammaticale interpretatie van deze bepalingen zou zijn dat artikel 7.2 lid 3 onder b Wtw alleen nog van toepassing is op hemelwaterriolering en drainage; lozingen vanuit de vuilwaterriolering zijn immers vrijgesteld.
De achtergrond van het amendement is dat de waterbeheerders geen verontreinigingsheffing zouden moeten opleggen aan een andere overheid die zijn wettelijke taak uitvoert. De gemeente heeft immers op grond van de Wet milieubeheer de zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. In dat verband zijn met name lozingen uit vuilwaterriolen (overstorten) van belang. Via overstorten kan immers een behoorlijke hoeveelheid CZV worden geloosd. Lozingen vanuit hemelwaterriolering en drainage bevatten nauwelijks verontreinigende stoffen. De verontreinigingsheffing op dergelijke lozingen is daarom gering of nihil.

Zie het digitale Handboek Water de pagina: Elementen verontreinigingsheffing