Eerder gebruik maken van de de nieuwe regels voor fosfor en stikstof

De emissiegrenswaarden voor fosfor en stikstof die in de vergunning staan blijven gedurende 3 jaar als maatwerkvoorschrift bestaan. Dit zijn meestal grenswaarden uitgedrukt als gemiddelde van 10 opeenvolgende monsters (fosfor) of kalenderjaargemiddelden (stikstof). In het Activiteitenbesluit zijn de standaardeisen voor fosfor en stikstof geformuleerd als voortschrijdend jaargemiddelde waarde. Als het waterschap eerder wil overstappen op de nieuwe berekeningsmethode, dan zal het een verzoek moeten doen aan het bevoegd gezag om het maatwerkvoorschrift, dat uit het overgangsrecht is ontstaan, in te trekken. Zodra het bevoegd gezag het maatwerkvoorschrift heeft ingetrokken, zijn de standaardeisen van het Activiteitenbesluit van toepassing.

NB het bevoegd gezag zal deze standaardeisen niet in een nieuw maatwerkvoorschrift vastleggen. Het Activiteitenbesluit biedt immers alleen de bevoegdheid om bij maatwerkvoorschrift andere eisen te stellen dan de standaardeisen. Het is niet nodig (en niet mogelijk) om de eisen die het Activiteitenbesluit zelf bevat als maatwerkvoorschrift vast te leggen.

De wijziging van het Activiteitenbesluit is gepubliceerd in Staatsblad 2014, nr. 20 en de wijziging van de Activiteitenregeling in Staatscourant 2014, nr. 1588.