Voorbeeld van een ruimere eis RWZI die niet (meer)past binnen maatwerkvoorschrift.

In sommige watervergunningen is gebruik gemaakt van de zogeheten 75%-vrijstellingsregeling en zijn er geen grenswaarden voor totaal fosfor (P) of totaal stikstof (N) in de vergunning vastgelegd. Deze zogenaamde "open lozingsvergunningen" vallen buiten de bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften van artikel 3.5e Activiteitenbesluit. Het zevende lid van dat artikel eist immers dat er een hogere grenswaarde wordt vastgesteld; een vergunningvoorschrift waarin geen grenswaarde wordt genoemd past daar niet in. Op grond van het overgangsrecht van artikel 6.2 lid 4 Activiteitenbesluit, blijven dergelijke vergunningvoorschriften gedurende een half jaar bestaan. Binnen een half jaar na het van kracht worden van de algemene regels voor de lozingen van RWZI's (dus voor 1 september 2014) zal het bevoegd gezag voor deze RWZI's een maatwerkvoorschrift met hogere grenswaarden voor totaal fosfor en totaal stikstof moeten stellen. Als het bevoegd gezag dat niet doet, worden na een half jaar automatisch de standaard emissiegrenswaarden van art. 3.5e lid 4 Activiteitenbesluit van toepassing.

De wijziging van het Activiteitenbesluit is gepubliceerd in Staatsblad 2014, nr. 20 en de wijziging van de Activiteitenregeling in Staatscourant 2014, nr. 1588.