Is het ook mogelijk minder strenge lozingseisen voor een RWZI op te leggen?

Artikel 3.5e, lid 7 van het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om bij maatwerkvoorschriftruimere eisen te stellen.

Minder strenge eisen dan de standaard voorschriften zijn ook mogelijk, maar niet voor alle stoffen. Artikel 3.5e lid 7 van het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om bij maatwerkvoorschriftruimere eisen te stellen voor fosfor en stikstof. Voorwaarde hiervoor is wel dat het gemiddelde zuiveringsrendement voor alle RWZI's van het betreffende waterschap ten minste 75 procent bedraagt. Bovendien moet het een RWZI betreffen die voor 1 september 1992 in bedrijf is genomen en waarvan de ontwerpcapaciteit sinds die datum met niet meer dan 25 procent is uitgebreid, of een RWZI met een ontwerpcapaciteit van minder dan 20.000 inwonerequivalenten.
Het is niet mogelijk om minder strenge eisen te stellen voor BZV, CZV en onopgeloste bestanddelen.

De wijziging van het Activiteitenbesluit zijn gepubliceerd in Staatsblad 2014, nr. 20 en de wijziging van de Activiteitenregeling in Staatscourant 2014, nr. 1588.