Kunnen er maatwerkvoorschriften opgesteld worden, met strengere eisen voor de lozing van de RWZI?

De emissiegrenswaarden voor het effluent zijn opgenomen in het nieuwe artikel 3.5e lid 4 Activiteitenbesluit. Dit zijn de standaardeisen voor BZV, CZV, onopgeloste bestanddelen, fosfor en stikstof. Het zesde lid van artikel 3.5e biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om, indien het belang van de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater daartoe noodzaakt, bij maatwerkvoorschrift lagere grenswaarden vast te stellen dan de standaard grenswaarden, genoemd in het vierde lid. Als het bijvoorbeeld nodig is om waterkwaliteitsdoelstellingen te halen, kan het bevoegd gezag dus strengere normen opleggen.

De wijziging van het Activiteitenbesluit is gepubliceerd in Staatsblad 2014, nr. 20 en de wijziging van de Activiteitenregeling in Staatscourant 2014, nr. 1588.