Wanneer vallen lozingen vanuit RWZI's in oppervlaktewater onder de werking van het Activiteitenbesluit?

RWZI's vallen voor wat betreft de milieu-aspecten (zoals geur en bodembescherming) al sinds 1 januari 2011 onder het Activiteitenbesluit. Vanaf 1 maart 2014 vallen ook de wateraspecten onder algemene regels. Voor het lozen van effluent vanuit de RWZI op oppervlaktewater is vanaf dat moment geen watervergunning meer vereist.

De wijziging van het Activiteitenbesluit is gepubliceerd in Staatsblad 2014, nr. 20 en de wijziging van de Activiteitenregeling in Staatscourant 2014, nr. 1588.