Procedure gedoogplicht

Vraag

Een waterbeheerder kan op grond van artikel 5.24 Waterwet rechthebbenden ten aanzien van onroerende zaken de verplichting opleggen om de aanleg en/of wijziging van een waterstaatswerk te gedogen. Het opleggen van een gedoogplicht is een beschikking waartegen bezwaar en beroep open staat op grond van de algemene wet bestuursrecht. De eigenaar heeft in principe recht op schadevergoeding. Wat is het verdere verloop als de gedoogplicht is opgeleg en deze onherroepelijk is?

Antwoord

De waterbeheerder moet de opgelegde gedoogplicht inschrijven in de openbare registers van het Kadaster. Dit vloeit voort uit de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb). De verplichting tot inschrijving van zogeheten beperkingenbesluiten staat in artikel 15Wkpb (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken). Gedoogplichten op grond van artikel 5.24 Waterwet zijn aangewezen als beperkingenbesluit in de bijlage bij het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.

De gedoogplicht dient binnen 4 dagen na bekendmaking aan het Kadaster te worden aangeboden voor inschrijving.

Zie de pagina gedoogplichten in het Handboek Water.