Ontvangsplicht voor specie en maaisel

Vraag

Is artikel 5.23, tweede lid, Waterwet, dat gaat over de ontvangstplicht voor specie en maaisel dat uit oppervlaktewaterlichamen is verwijderd ook van toepassing bij wegbermen?

Antwoord

De gedoogplicht voor het ontvangen van baggerspecie en maaisel bij het onderhoud aan watergangen, die nu in de Waterwet is opgenomen (voorheen in de keuren van de waterschappen), strekt er inderdaad toe dat baggerspecie en maaisel op alle gronden naast watergangen kunnen worden gedeponeerd, inclusief wegbermen. Dat blijkt voldoende uit de Memorie van Toelichting (MvT) bij de Waterwet (TK 2006-2007, 30 818, nr. 3, p. 110). Zie ook TK 2007-2008, 30 818, nr. 6, p. 34).

Zie ook de pagina gedoogplichten in het Handboek Water.