Waterakkoord en externe partijen

Vraag

Met het in werking treden van de Waterwet is de strekking van het waterakkoord veranderd. Waterbeheerders kunnen via waterakkoorden afspraken maken met andere overheden over het te voeren waterbeheer. Dit akkoord is vormvrij en kan over alle onderwerpen van waterbeheer gaan. Mogen externe partijen ook aanschuiven als gesprekspartner of is het de bedoeling dat alleen overheden dit doen?

Antwoord

Het antwoord op deze vraag staat in artikel 3.7 Waterwet:

Artikel 3.7
1. Beheerders van binnen hetzelfde stroomgebieddistrict gelegen watersystemen stellen, voor zover nodig met het oog op een samenhangend en doelmatig waterbeheer, waterakkoorden vast waarin zij de hun beheersgebied overstijgende aspecten van het beheer ten opzichte van elkaar regelen.
2. Beheerders kunnen een ander openbaar gezag uitnodigen aan het waterakkoord deel te nemen, indien dat gezag een waterstaatkundige taak vervult die niet door hen wordt vervuld.

Hieruit blijkt dat waterakkoorden in principe tussen waterbeheerders worden gesloten, maar dat die waterbeheerders andere overheidsorganen kunnen uitnodigen om deel te nemen, als dat overheidsorgaan een waterstaatkundige taak heeft. Hierbij valt vooral te denken aan gemeenten, die soms een deel van het beheer van waterstaatswerken uitvoeren en daarnaast bepaalde watertaken hebben in relatie tot hemelwater en grondwater (zie artikel 3.5 en 3.6 Waterwet). Formeel gezien kunnen andere rechtspersonen dan overheden niet toetreden tot een waterakkoord. Er kunnen natuurlijk wel andere afspraken dan waterakkoorden worden gemaakt tussen waterbeheerders en andere rechtspersonen, zoals een convenant of een privaatrechtelijk contract.

Zie de pagina waterakkoorden in het Handboek Water.