Bevoegd gezag waterschap

Vraag

In welk opzicht verandert het bevoegd gezag van waterschappen na de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevinsrecht (Wabo) en de Waterwet?

Antwoord

De eerste verandering is dat de waterschappen met de inwerkingtreding van de Waterwet geen bevoegd gezag meer zijn voor indirecte lozingen (lozingen op het gemeentelijk rioolstelsel en lozingen op een effluentleiding van een zuiveringstechnisch werk). Indirecte lozingen worden nu uitsluitend op grond van de Wet milieubeheer (en na inwerkingtreding: de Wabo (Wet algemene bepalingen bestuursrecht)) gereguleerd. Toch houden de waterschappen een stevige vinger in de pap omdat zij in nogal wat gevallen een bindend adviesrecht hebben.

De tweede verandering is dat waterschappen bevoegd gezag zijn geworden voor een groot deel van de grondwateronttrekkingen en infiltraties. Een beperkt aantal grondwateronttrekkingen en infiltraties is onder bevoegd gezag van de provincie gebleven, namelijk onttrekkingen en infiltraties ten behoeve van industriële toepassingen van meer dan 150.000 m3/jaar , de openbare drinkwatervoorziening en bodemenergiesystemen.

Zie de pagina waterwet en indirecte lozingen in het Handboek Water.