Aansluitvergunningen waterschapsverordeningen in de Waterwet

Vraag

Verdwijnt het systeem van aansluitvergunningen (aansluiting van de gemeentelijke riolering op een zuiveringstechnisch werk) op grond van een waterschapsverordening bij de inwerkingtreding van de Waterwet?

Antwoord

Nee, dit systeem verandert in principe niet. Dus ook na inwerkingtreding van de Waterwet blijft het voor een waterschap mogelijk om op grond van artikel 56 van de Waterschapswet een aansluitverordening op te stellen en op basis daarvan een aansluitvergunning onder voorwaarden aan de gemeente te verlenen.

Wel is op 12 april 2007 in een convenant tussen het Interprovinciaal overleg (IPO), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Unie van Waterschappen (UvW) afgesproken dat de aansluitvergunning in het licht van gemaakte afspraken geen meerwaarde meer biedt en daarom kan vervallen. De Waterwet hoeft hier niet voor te worden aangepast. In de Nota naar aanleiding van het verslag (30818 nr. 5) staat daarover: "Ook voor het afschaffen van de aansluitvergunning is geen aanpassing van de Waterwet nodig. Het is aan de waterschappen om op basis van hun eigen autonome verordenende bevoegdheden al dan niet gebruik te maken van dit instrument." Ook uit de evaluatie van het Bestuursakkoord Waterketen blijkt uitdrukkelijk dat het eenzijdig opleggen van een aansluitvergunning niet langer praktijk kan zijn. Gemeenten en waterschappen worden geacht door een goede samenwerking tot goede afrekenbare afspraken te komen.