Verplichtingen voor rol grondwaterbeheerder

Vraag

Welke verplichtingen brengt de rol van grondwaterbeheerder (zoals benoemd in de waterwet) voor het waterschap met zich (buiten de regulering van grondwateronttrekkingen)?

Antwoord

Grondwaterlichamen maken onderdeel uit van het watersysteem en het waterschap is formeel dan ook grondwaterbeheerder; de Waterschapswet en de Waterwet zijn hier duidelijk over. Wat precies tot het grondwaterbeheer moet worden gerekend, is echter niet expliciet gemaakt, uitgezonderd de regulering van onttrekkingen en infiltraties (met het oogmerk het grondwater later weer te onttrekken) en de gemeentelijke grondwaterzorgplicht. Bescherming van de grondwaterkwaliteit in de landbodem is via de Wet bodembescherming voorbehouden aan de grotere gemeenten enerzijds en de provincies anderzijds, zij het dat het belang van de bescherming van de grondwaterkwaliteit een aspect is dat in de belangenafweging in het kader van de Waterwet steeds moet worden meegenomen, zeker ook bij de verlening van een watervergunning voor het infiltreren.

Het grondwaterkwaliteitsbeheer onder regionale wateren is toebedeeld aan de waterschappen. De Waterwet biedt ruimte om dit in een provinciale verordening toe te delen aan de provincie. Grondwater in de waterbodem onder rijkswateren ligt bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat (in praktijk: Rijkswaterstaat). Dit geldt voor onttrekkingen en infiltraties die plaatsvinden in oppervlaktewaterlichamen waar Rijkswaterstaat het waterkwantiteitsbeheer voert, voor zover niet de provincie bevoegd gezag is
(grote industriële onttrekkingen, openbare drinkwatervoorziening en bodemenergiesystemen).

Zie de pagina regelgeving grondwatebeheer in het Handboek Water.