Rol gemeente bij watervergunning

Vraag

Wat wordt er van de gemeente verwacht in het kader van de watervergunning?

Antwoord

Gemeenten zijn geen bevoegd gezag voor de watervergunning. De gemeente is wel het centrale overheidsloket voor burgers en bedrijven. De watervergunning wordt daarom in principe aangevraagd bij de gemeente. Achter dit gemeenteloket zorgt de gemeente voor doorzending van de aanvraag aan het bevoegde gezag. Zie hieronder een (niet-limitatieve) lijst van handelingen waarvoor een watervergunning of melding vereist kan zijn:

 1. Aanleg/bouw steiger
 2. Lozen van water/stoffen op oppervlaktewater
 3. Saneren van de bodem met lozing op het oppervlaktewater
 4. Slaan van een damwand
 5. Bronbemaling (onttrekking van grondwater)
 6. Aanleg drainage / ontwateringsvoorziening
 7. Bouwen op of aan of in de buurt van een waterstaatswerk zoals een dijk, een gemaal, een waterbergingsgebied e.d.
 8. Aanleg waterberging
 9. Dempen van een watergang/sloot/greppel
 10. Aanleg bodemenergiesysteem (onttrekking van grondwater)
 11. Drinkwaterwinning (onttrekking grondwater)

Voor zowel gemeenten, provincies als de waterbeheerder in de zin van de Waterwet (Rijkswaterstaat en waterschappen) is het van groot belang dat men elkaar kent en met elkaar afspraken maakt over hoe invulling te geven aan de verplichtingen uit de Waterwet.