Aansluiten grondwaterdrainagesysteem

Vraag

Is de gemeente bij nieuwbouwwijken verantwoordelijk voor het aansluiten van het grondwaterdrainagesysteem op eigen terrein op de openbare afvoer van grondwater?

Antwoord

In principe geldt voor een individueel kavel: de eigenaar is verantwoordelijk voor de drainage op zijn eigen kavel en voor de verwerking van het overtollige grondwater, bijvoorbeeld door lozing op oppervlaktewater. Alleen als van de eigenaar redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat hij het overtollige grondwater zelf verwerkt, heeft de gemeente een rol. De gemeente kan dan een aansluitingsmogelijkheid op een openbaar ontwateringsstelsel (of een andere voorziening) bieden, maar alleen voor zover dat doelmatig is.

Los hiervan is het vooral van belang hoe en door wie het bouwrijp maken van terreinen wordt geregeld. De aanleg van drainage is zeker ook een bouwrijpmaatregel waarover het exploitatieplan of de exploitatieovereenkomst (op grond van de Wet ruimtelijk ordening) duidelijkheid zou moeten verschaffen. Via de gronduitgifte kan veel worden geregeld, zelfs ten aanzien van beheer/onderhoud