Verantwoordelijkheden grondwaterbeheer

Vraag

Waar is informatie te vinden over de verantwoordelijkheden ten aanzien van het grondwaterbeheer zoals die in de Waterwet zijn beschreven?

Antwoord

Grondwaterlichamen maken onderdeel uit van het watersysteem, waarvoor de provincies het strategische beheer voeren (zie hiervoor de regionale waterplannen van de provincies dan wel de provinciale omgevingsplannen indien er geen afzonderlijk waterplan is vastgesteld). De waterschappen zijn bij wet
aangewezen als operationeel grondwaterbeheerder (grondwaterkwantiteit): de Waterschapswet en de Waterwet zijn hier duidelijk over. In beginsel gaat men voor alle grondwater(aan-)vragen naar het waterschap. Voor drie categorieën van onttrekkingen en hiermee samenhangende infiltraties is de provincie nog altijd het bevoegde gezag: bodemenergiesystemen, openbare drinkwaterwinningen en industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3/jaar. Om het hoofdzakelijk kwantitatieve verhaal compleet te maken hebben de gemeenten binnen de beheertaak van de waterschappen een expliciete grondwaterzorgplicht (artikel. 3.6 Waterwet). Het kwantiteitsbeheer van grondwater valt geheel onder het
regime van de Waterwet, ongeacht of er sprake is van grondwater in de landbodem of in de waterbodem. Het grondwaterkwaliteitsbeheer valt gedeeltelijk onder de Wet bodembescherming (grondwater in de landbodem) en de Waterwet (grondwater in de bodem onder oppervlaktewater)

Bescherming van de grondwaterkwaliteit in de landbodem is via de Wet bodembescherming voorbehouden aan de grotere gemeenten enerzijds en de provincies anderzijds, zij het dat het belang van de bescherming van de grondwaterkwaliteit een aspect is dat in de belangenafweging in het kader van de Waterwet steeds moet worden meegenomen, zeker ook bij de verlening van een watervergunning voor het infiltreren. Het grondwaterkwaliteitsbeheer onder regionale wateren is toebedeeld aan de waterschappen. De Waterwet biedt ruimte om dit in een provinciale verordening toe te delen aan de provincie. Grondwater onder rijkswateren is in beheer bij Rijkswaterstaat. Dit geldt voor onttrekkingen en infiltraties die plaatsvinden in oppervlaktewaterlichamen waar Rijkswaterstaat ook het waterkwantiteitsbeheer voert, uitgezondert de handelingen waarvoor deprovincie bevoegd gezag is (grote industriële onttrekkingen, openbare drinkwatervoorziening en bodemenergiesystemen).

Zie de pagina regelgeving grondwaterbeheer in het Handboek Water.

Meer informatie hierover is bijvoorbeeld te vinden in de 'Wegwijzer Waterwet', een boekje dat via Kluwer is te bestellen.