Bevoegd gezag grondwater

Vraag

Welk overheidsorgaan is bevoegd gezag voor wat betreft het grondwater?

Antwoord

Rondom grondwater is een verschuiving opgetreden van provincie naar waterschap. Operationele grondwatertaken die voor de inwerkingtreding van de Waterwet aan de provincie waren toebedeeld, zijn grotendeels overgedragen aan de waterschappen. Uitzondering wordt gemaakt voor de vergunningverlening voor bepaalde categorieën van grondwateronttrekkingen en infiltraties (drinkwaterwinning, grote industriële onttrekkingen vanaf 150.000 m3 en koude-en-warmteopslag). Hiervoor blijft de provincie het bevoegde gezag.

De gemeente heeft er sinds 1 januari 2008 watertaken bijgekregen: de hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht. Deze waren voorheen vastgelegd in de Wet op de waterhuishouding (art. 9a en 9b). Deze zorgplichten zijn nu in de Waterwet terug te vinden (artikel 3.5 en 3.6).

Zie de pagina regelgeving grondwaterbeheer in het Handboek Water.