Verantwoordelijke voor sanering waterbodems

Vraag

Wie wordt onder de Waterwet verantwoordelijk (bevoegd gezag, programmering, enz) voor de sanering van de waterbodems?

Antwoord

Het beheer van de waterbodem als onderdeel van het integraal watersysteembeheer wordt gereguleerd op grond van de Waterwet. Er is vanaf de inwerkingtreding van de Waterwet geen sprake meer van het saneren van waterbodems conform de huidige Wet bodembescherming (Wbb), maar alleen nog van het beheren van watersystemen. Daarmee wordt de waterbeheerder (waterschap of regionale dienst van Rijkswaterstaat) bevoegd gezag voor de waterbodem, ongeacht of dit stedelijk is of landelijk. De provincie is dus geen bevoegd gezag meer voor de waterbodems. De provincie blijft wel bevoegd gezag voor de landbodem in het kader van de Wbb.

De provincie heeft nog wel een rol in het beleid en het toezicht op het regionale waterbeheer, en zal dus ook kunnen sturen via het regionale waterplan of via de toezichtsinstrumenten van hoofdstuk 3 van de Waterwet.

Zie de pagina verontreiniging bodem en oever in het Handboek Water.