Formele borging water in bestemmingsplan

Vraag

De formele borging van water in bestemmingsplannen laat nog te wensen over; realisatie van water valt vaak niet af te dwingen. Is dit onder de Wro (Wet ruimtelijke ordening) en Waterwet anders?

Antwoord

Nee, de realisatie van water kan niet worden afgedwongen. Provinciale Staten leggen in een of meer regionale waterplannen de hoofdlijnen vast van het in de provincie te voeren waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van het provinciale ruimtelijke beleid. Deze plannen zijn voor de ruimtelijke aspecten tevens structuurvisies als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening. In paragraaf 9.3 van de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Waterwet wordt dit met voorbeelden nader toegelicht. Alhoewel een structuurvisie alleen het vaststellende bestuursorgaan bindt, moet een gemeente die een bestemmingsplan wil vaststellen in strijd met een vigerend regionaal waterplan wel een hele goede motivering hebben.

De watertoets is ook onder de nieuwe Wro nog steeds van toepassing. De watertoets zorgt er in ieder geval voor dat de wateraspecten bij het opstellen van ruimtelijke plannen betrokken worden. Voor wat betreft het realiseren van de KRW-doelen is een aanvulling tot stand gekomen op de Bestuurlijke notitie watertoets met handreiking (pdf, 425 kB), waarin is aangegeven hoe deze doelen het beste betrokken kunnen worden bij het opstellen van ruimtelijke plannen.

Zie het digitale Handboek Water de pagina:Waterplan als stuctuurvisie in de Wro