Goedkeuren van peilbesluiten

Vraag

Via de Invoeringswet Waterwet is het goedkeuren van besluiten van waterschappen door de provincie geschrapt. Dit is in overeenstemming met de notitie van het IPO en de Unie van Waterschappen getiteld "Afstemmen van taken in het regionaal waterbeheer", waarin die organisaties hun gemeenschappelijke toekomstvisie op samenwerking en de onderlinge verhoudingen van provincies en waterschappen hebben verwoord. Het goedkeuren van besluiten past niet in die visie. Ook peilbesluiten van het waterschap worden dus voortaan niet meer onderworpen aan goedkeuring door de provincie.

Antwoord

Het interbestuurlijke toezicht is in hoofdstuk 3 van de Waterwet uitgewerkt. Op grond van dat hoofdstuk kan de provincie aanwijzingen geven over alle in het kader van het waterbeheer te nemen besluiten van waterschappen. Mocht het nodig zijn, dan kunnen gedeputeerde staten dus een aanwijzing geven om de inhoud van een peilbesluit bij te sturen.

Zie in het digitale Handboek Water de pagina:Peilbesluiten