Medewerking bufferzone voor Natura2000 gebied

Vraag

Moet een waterbeheerder medewerking verlenen aan het plaatsen van een pomp die een bufferzone voorziet van water om zo droogte in een natura2000 gebied tegen te gaan?

Antwoord

Volgens art. 6.21 Waterwet moet een watervergunning worden geweigerd, als het verlenen ervan niet verenigbaar is met de doelstellingen in artikel 2.1 Waterwet. Volgens jurisprudentie van de Raad van State is dit een strikt toetsingskader: de watervergunning mag niet worden geweigerd om andere redenen dan strijd met de doelstellingen van de Waterwet. Bij het beoordelen van de aanvraag van de watervergunning voor het onttrekken van water aan het oppervlaktewater ten behoeve van een Natura 2000-gebied, moet het waterschap dus afwegen of deze handeling verenigbaar is met de doelstellingen van de Waterwet. Tot de doelstellingen van de Waterwet behoren het voorkomen van waterschaarste en het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen (waaronder het grondwater). Het aanvullen van de grondwaterstand in een Natura 2000-gebied draagt bij aan het voorkomen van waterschaarste in dat gebied en aan de vervulling van een maatschappelijke functie (natuur) door een watersysteem (het grondwater in het Natura 2000-gebied). Het onttrekken van water aan het oppervlaktewater kan daarentegen ook leiden tot waterschaarste in het oppervlaktewater. De watervergunning kan alleen worden geweigerd als het watertekort in het oppervlaktewater grote negatieve gevolgen heeft, waartegen de positieve effecten op de grondwaterstand en op het Natura 2000-gebied niet opwegen.