Status projecten Ruimte voor de rivier

Vraag

Wat is de status van projecten genoemd in de beleidslijn Ruimte voor de Rivier en wat is de status van de beleidslijn Ruimte voor de Rivier zelf sinds de inwerkingtreding van de Waterwet?

Antwoord

De PKB (thans structuurvisie) Ruimte voor de Rivier is nog steeds van kracht. Ook de Beleidsregels grote rivieren zijn nog steeds van kracht. De Beleidsregels grote rivieren zijn inhoudelijk aangepast aan de inwerkingtreding van de Waterwet.
Volgens artikel 6 van de beleidsregels wordt onder meer toestemming gegeven (oftewel: een watervergunning als bedoeld in artikel 6.12 van het Waterbesluitverleend) voor activiteiten in het stroomvoerende deel van de rivieren die onderdeel uitmaken van een projectbesluit als bedoeld in de PKB Ruimte voor de Rivier en waarvan de uitvoering door de Staatssecretaris wordt gefinancierd. Maar ook voor andere activiteiten kan onder strikte voorwaarden een watervergunning voor het gebruik van het stroomvoerende deel van de rivieren worden verleend (zie hetzelfde artikel 6).
Artikel 7 beschrijft onder welke voorwaarden een watervergunning voor het gebruik van het bergende deel van de rivieren kan worden verleend. Die eisen zijn iets minder streng.

Conclusie: de gemeente zal watervergunningen voor het gebruik van de rivier moeten aanvragen op grond van artikel 6.12 Waterbesluit. De vergunning kan worden verleend als de gemeente daarbij voldoet aan de artikelen 6 (stroomvoerend) of 7 (bergend) van de beleidsregels.