Wbr en Vaarwegverordening met de Waterwet

Vraag

Als een provincie vaarwegen in beheer heeft is de Vaarwegenverordening van toepassing, een equivalent van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Vallen de Wbr en wellicht ook de Vaarwegverordening onder de Waterwet?

Antwoord

De Wet beheer rijkswaterstaatswerkenis, voor zover die betrekking had op rijkswateren, opgenomen in de Waterwet.

Op grond van artikel 3.2 van de Waterwet wordt het beheer van regionale watersystemen door de provincie toegedeeld. In het algemeen wordt het beheer opgedragen aan waterschappen, maar de provincie kan het beheer ook gedeeltelijk (bijvoorbeeld het vaarwegbeheer) aan zichzelf opdragen. In dergelijke gevallen kan de provincie nog steeds een vaarwegverordening vaststellen. Eventuele vergunningen die voortvloeien uit zo'n verordening zijn geen watervergunning.