Afbakening Waterwet en de Wet bodembescherming

Vraag

Hoe is de afbakening tussen de Waterwet en de Wet bodembescherming?

Antwoord

De Waterwet is van toepassing op de bodem en oevers van oppervlaktewaterlichamen, met uitzondering van aangewezen drogere oevergebieden. De Wet bodembescherming is van toepassing op de landbodem en op de aangewezen drogere oevergebieden binnen een oppervlaktewaterlichaam. Drogere oevergebieden zijn gebieden die expliciet als zodanig zijn aangewezen in de Waterregeling(voor rijkswateren) of een provinciale verordening (voor regionale wateren).

Naar de kaarten bij de Waterregeling