Positie Waterwet binnen waterwetgeving

Vraag

Wat is de positie van de Waterwet binnen de waterwetgeving?

Antwoord

De Waterwet is een samenvoeging van een aantal ‘natte' wetten. De Waterwet sluit aan bij de systematiek van de Europese Kaderrichtlijn Water en andere Europese richtlijnen, zoals de Richtlijn overstromingsrisico's en de Kaderrichtlijn mariene strategie. Met de Waterwet is integraal waterbeheer, dat als beleidsconcept al vele jaren bestaat, ook juridisch verankerd. De watervergunning is een goed voorbeeld van de uitwerking van de integratie van waterwetgeving: waar vroeger soms drie of vier verschillende vergunningen nodig waren, is nu één integrale watervergunning vereist die wordt verleend door één bevoegd gezag met één procedure.

De Waterwet integreert enkel de typische waterbeheerwetgeving. Niet alle 'waterachtige' wetten gaan op in de Waterwet. Zo blijft de Waterschapswetals zogenaamde organieke wet zelfstandig bestaan. Van belang is ten slotte op te merken dat de Waterwet niet alle watersysteemaspecten regelt. Zo blijft de regeling van de grondwaterkwaliteit voorbehouden aan de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer.