Vergunningen opgegaan in Watervergunning

Vraag

Welke vergunningen zijn opgegaan in de Watervergunning?

Antwoord

De vergunningen die nu zijn verdwenen en vervangen door een watervergunning zijn:

  • Vergunning Wvo (Wet verontreiniging oppervlaktewateren)
  • Vergunning Wvz (Wet verontreiniging zeewater)
  • Keurvergunning (op grond van de keur van het waterschap, voor het gebruik van regionale wateren en waterkeringen die in beheer zijn bij het waterschap)
  • Wbr-vergunning (Wet beheer Rijkswaterstaatswerken) voor het gebruik van oppervlaktewateren en waterkeringen in beheer bij het Rijk
  • Vergunning Grondwaterwet
  • Vergunning Wet op de waterhuishouding

De Waterwet versus de oude Wvo

De Waterwet vervangt verschillende wetten waaronder de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), die gericht was op het voorkomen van nadelige gevolgen van lozingen. Belangrijk verschil tussen Wvo en Waterwet ten aanzien van lozingen is dat de Waterwet niet meer van toepassing is op lozingen in rioolstelsels, maar uitsluitend op lozingen direct in het oppervlaktewater en direct op een zuiveringtechnisch werk. De Wvo was ook van toepassing op een twintigtal categorieën indirecte lozingen. Deze lozingen vallen nu uitsluitend onder de Wet milieubeheer (Wm).
In artikel 6.2 Waterwet is bepaald dat lozingen in het oppervlaktewater slechts zijn toegestaan indien daarvoor een vergunning is verleend of vrijstelling is gegeven in een algemene maatregel van bestuur. Dat artikel vervangt artikel 1 van de Wvo. Voor een groot deel van de lozingen is vrijstelling verleend van de vergunningplicht. In plaats daarvan zijn algemene regels gesteld.

Zie ook de pagina achtergrond Waterwet in het Handboek Water