Oppervlaktewater en oppervlaktewaterlichaam

Vraag

Wat is de definitie van oppervlaktewater? Wat is het verschil met een oppervlaktewaterlichaam? Is een kunstmatig waterbassin (bijv. een drinkwaterbekken) bijvoorbeeld ook oppervlaktewater, dat beheerd wordt door het waterschap? Ook als dat niet in verbinding staat met de rest van het oppervlaktewaterstelsel?

Antwoord

Het begrip oppervlaktewaterlichaam in de Waterwet omvat in ieder geval al het oppervlaktewater in de zin van de vroegere Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Uit de rechtspraak over het begrip oppervlaktewater volgt dat voor de vraag of water oppervlaktewater is, vooral bepalend is of er sprake is (of kan zijn) van een ecosysteem, of van andere door de Wvo (thans Waterwet) beschermde doeleinden. Gelet op de jurisprudentie is slechts in uitzonderlijke en specifieke situaties geen sprake van een oppervlaktewaterlichaam. Dat zijn situaties waarin:

  • geen ecosysteem voorkomt (of zich kan voordoen), bijvoorbeeld bij bassins, bezinkbedden en vloeivelden bij zuiveringsinstallaties;
  • geen sprake is van andere door de Wvo/Waterwet beschermde doeleinden en functies, zoals recreatie of drinkwaterwinning;
  • een zandwinput in zijn geheel ingericht is met het oog op de specifieke beheersituatie ‘zandwinning' en het beheer feitelijk en rechtens is gericht op het in zijn geheel laten verdwijnen van het water.

NB: ‘oppervlaktewaterlichaam' is een begrip dat afkomstig is uit de Kaderrichtlijn Water en overgenomen in de Waterwet: " een samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water".

Zie ook de pagina Oppervlaktewaterlichaam in het Handboek Water