Valt water onder het begrip stoffen

Vraag

In artikel 6.2 lid 1 Waterwet is het zonder vergunning lozen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam verboden. Ingevolge lid 2 is het lozen van water of stoffen in een openbaar riool etc. verboden. Valt water (anders dan afvalwater of verontreinigd water) niet onder het begrip stoffen?

Antwoord

Alles wat in een watersysteem / oppervlaktewater wordt gebracht, valt onder een lozing. Zelfs al is het te lozen water van een betere kwaliteit dan het betreffende oppervlaktewater, het blijft een lozing.

De reden dat "water" in artikel 6.2 lid 2 Waterwet wel expliciet is genoemd en in artikel 6.2 lid 1 Waterwet niet, is dat de watervergunning voor het lozen op een zuiveringtechnisch werk ook betrekking kan hebben op de hoeveelheid water (het kwantiteitsaspect dus). Artikel 6.2 lid 1 Waterwet gaat uitsluitend over het kwaliteitsaspect van lozen. Het kwantiteitsaspect van lozen van water op een oppervlaktewaterlichaam is geregeld in artikel 6.16 Waterregeling (rijkswateren) en in de keur van het waterschap (regionale wateren).
In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Waterwet is dit als volgt verwoord:
"Bij lozingen op een zuiveringtechnisch werk gaat het om die lozingen van water of stoffen die niet via een openbaar vuilwaterriool plaatsvinden. Het gaat hier met name om bedrijfsafvalwater dat door middel van een leiding rechtstreeks naar het zuiveringtechnisch werk wordt afgevoerd. De wettekst hiervoor betreft mede uitdrukkelijk het lozen van water, omdat ook regulering van de kwantiteit van het afvalwater nodig is voor een goede werking van de zuivering; in de praktijk betreft het overigens altijd mengsels van water en stoffen."

Zie ook de pagina Algemene begrippen in het Handboek Water