Infiltreren en retourneren

Vraag

Moet onder het begrip ‘infiltreren' (artikel 6.1 Waterwet) ook ‘retourneren' worden begrepen?

Antwoord

Infiltreren in de zin van de Waterwet (en de voormalige Grondwaterwet) is het brengen van water in de bodem met het oog op het onttrekken van dat water. Bij retourneren van onttrokken grondwater is dat niet het geval. Retourneren valt dus niet onder het begrip ‘infiltreren'.

Onder het begrip ‘infiltreren' (artikel 6.1 Waterwet) kan ‘retourneren' niet worden begrepen.
Infiltreren in de zin van de Waterwet (en de voormalige Grondwaterwet) is immers het brengen van water in de bodem met het oog op het onttrekken van dat water. Bij retourneren van onttrokken grondwater is dat niet het geval. Retourneren valt daarom niet onder het begrip ‘infiltreren'.) ‘

Het is overigens wel gebruikelijk dat aan watervergunningen voor het onttrekken van grondwater voorwaarden worden verbonden met betrekking tot het retourneren van het onttrokken water. Aan de watervergunning kunnen immers voorschriften worden verbonden ter behartiging van de belangen genoemd in artikel 2.1 Waterwet, waaronder het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen (waaronder grondwaterlichamen). Het op peil houden van de grondwaterstand en grondwatervoorraad valt onder dat belang. Hoewel retourneren geen infiltreren is in de zin van de Waterwet - en er op grond van de Waterwet dus geen zelfstandige vergunningplicht bestaat voor het retourneren van onttrokken grondwater - kan aan een vergunning voor het onttrekken van grondwater wel het voorschrift worden verbonden dat het onttrokken grondwater wordt geretourneerd. Indien zo'n voorschrift is gesteld, is voldaan aan de voorwaarde van artikel 6 lid 2 Wbm dat het "infiltreren" van water geschiedt in overeenstemming met de voorwaarden welke daartoe zijn gesteld in de vergunning.

NB: de rijksbelasting op het onttrekken van grondwater is per 1 januari 2012 vervallen.

Zie de pagina Grondwateronttrekken en water infiltreren in dit handboek